جامعه استفاده کننده از کتابخانه

اعضای هیات علمی دانشگاه
دستیاران رشته های تخصصی در مرکز( زنان و زایمان، اطفال، جراحی، قلب، رادیولوژی، بیهوشی، طب اورژانس)
دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی
دانشجویان رشته های پرستاری و مامائی که دوره آموزشی در بیمارستان دارند.
دانشجویان رشته های پیراپزشکی که دوره آموزشی در بیمارستان دارند.
کلیه کارکنان مرکز اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی