شابکا

شابکای کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین مراغه IR-۲۰۰۱۴۰۰۰5
 
شابكا يا «شناسگر استاندارد بين المللی كتابخانه ها»، كد دوازده رقمی منحصر به فردی است كه به تك تك كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی تخصيص می يابد.
علاوه بر تسهيل ارتباط و همكاری بين كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی در موارد زير نيز مورد استفاده قرار می گيرد:
  1. ارتباط با ناشران و كارگزاران در سطح ملی و بين المللی
  2. امانت مدارك و تبادل اطلاعات بين كتابخانه ای در سطح ملی و بين المللی
  3. تهيه فهرستگان های ملی و بين المللی
  4. اشتراك منابع كتابخانه ای
  5. شناسايی منحصر به فرد در شبكه جهانی