معرفی کتابخانه بیمارستان

کتابخانه بیمارستان، یک کتابخانه بیمارستانی است که از تاسیس و شروع به کار بیمارستان آغاز به فعالیت نموده است. فضای کتابخانه در حدود 300 متر مربع است که ظرفیتی بالغ بر 50 نفر را پشتیبانی میکند. مخزن منابع کتابخانه به صورت سیستم باز اداره می شود. رده بندی کتابها به روش  NLM است. امکان جستجوی اطلاعات کتابشناختی، از طریق نرم افزار کتابخانه آریان توسط متصدی امانت وجود دارد.