اهداف کتابخانه بیمارستانی

اهداف کلی
پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی مرکز از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران.
به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات

اهداف ویژه
مجموعه سازی ، فراهم آوری ، ذخیره سازی ، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی مرکز
ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی
تبیین جایگاه ارزشی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی
مشارکت در امور پژوهشی