تماس با ما

amiralmomeninlib@mrgums.ac.ir :ایمیل آکادمیک کتابخانه
 : شماره تماس041-37241592-97  داخلی 266
آدرس: مراغه جاده نوا بیمارستان آموزشی درمانی امیر المومنین (ع)

آدرس پستی: 5515878151
ساعت کاری: 7.30 الی 14.30

 
نمایش google maps