پرسنل کتابخانه

گیتا بندری
کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی
مسئول کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین
ایمیل: amirlibmrgums@yahoo.com
شماره تلفن: 041-37241592-97  داخلی 266