تاریخ : شنبه 20 اسفند 1401
کد 14
ارزیابان بیرونی رشته پزشکی عمومی و ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  روز ۱۹ اسفند در کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های بیمارستانی حضور بهم رساندند و زیر ساخت‌های آموزشی و پژوهشی، مجهز بودن کتابخانه‌ها از نظر کتاب‌های ضروری رشته پزشکی را که از اهم موارد ارزیابی می‌باشد، بررسی کردند. در این راستا با برنامه‌ریزی‌های قبلی مدیران تمامی کتاب‌های مورد نیاز رشته از قبل مجموعه‌سازی و تهیه گردیده بود.